Deze algemene voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. Een ieder die akkoord gaat met deze voorwaarden bevestigd hierbij dat hij/zij in staat is om de Nederlandse taal te begrijpen.

Definities

 1. MOX: MOX B.V., gevestigd te Waalre, Kamer van Koophandel (KvK) nr. 87324679.
 2. Opdrachtgever: de partij waarmee MOX een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: MOX en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die particulier handelt.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MOX.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door MOX gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. MOX is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MOX niet kon voorzien op het moment van het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

Proefproducten / testers

 1. Indien de klant een proef- testmodel van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten aan het proef- of testmodel beantwoorden.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij de bestelling.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als definitieve betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat MOX de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 3. MOX behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Recht op terugvordering van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is MOX gerechtigd het recht van terugvordering in te roepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
 2. MOX beroept zich op het recht van terugvordering door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op terugvordering, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan MOX te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.
 4. De kosten voor het ophalen of terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits
  1. het product is niet gebruikt
  2. het product wordt teruggestuurd in de originele verpakking en met de originele (prijs)labels er nog aan vast
  3. bij een bril of een lens de beschermfolie aan de binnenkant van de lens niet is verwijderd
  4. het product niet speciaal voor de consument op maat gemaakt was
  5. het geen product is dat om hygiënische redenen niet mag worden teruggestuurd (ondergoed, zwemkleding, enz.)
  6. de consument geen afstand gedaan heeft van zijn herroepingsrecht
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van een bestelling heeft ontvangen
  2. zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via support@mox-optics.com, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van MOX, https://mox-optics.com/withdrawal-form. Bovendien kan de consument zijn herroepingsrecht kenbaar maken via het online retourformulier https://mox-optics.com/return-form.
 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan MOX te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

Vergoeding van leveringskosten

 1. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet of overeenkomst voor vergoeding in aanmerking komen, betaalt MOX deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terug, mits de consument het product of de producten tijdig aan MOX heeft geretourneerd.

Terugbetaling van retourkosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, zijn de kosten voor terugzending van de gehele bestelling voor rekening van de consument, tenzij de geretourneerde producten een bril of een brillenglas bevatten.

Opschorting van verplichtingen door de klant

 1. De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. MOX kan zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door MOX aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen jegens MOX heeft voldaan, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan MOX verschuldigd is.
 3. MOX is nimmer aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Schikking

 1. De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan MOX te vereffenen met enige vordering op MOX.

Eigendomsvoorbehoud

 1. MOX blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MOX uit hoofde van welke overeenkomst dan ook met MOX, met inbegrip van vorderingen wegens tekortkomingen in de prestatie.
 2. Tot die tijd kan MOX zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 3. Voordat het goed aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien MOX een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft MOX het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De levering vindt plaats bij MOX, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft MOX het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim, en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door MOX.
 6. Indien een levering aan een klant niet mogelijk is, hetzij omdat de klant niet bereikbaar was op het opgegeven leveringsadres, hoewel het tijdstip van levering aan de klant was meegedeeld met een passende kennisgeving, hetzij omdat het opgegeven adres onjuist was, dan draagt de klant de kosten van de mislukte levering.

Levertijd

 1. Een door MOX opgegeven levertijd is indicatief en geeft opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van MOX heeft ontvangen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij MOX niet kan leveren binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of indien partijen anders zijn overeengekomen.

leveringsinformatie

 1. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte leveringsinformatie aan MOX (bijv. naam en adres).

Transportkosten

 1. Transportkosten voor de levering van goederen worden betaald door de klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, moet de klant een aantekening laten maken door de expediteur of de bezorger voordat hij het product in ontvangst neemt. Bij gebreke daarvan kan MOX niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf zorg draagt voor het transport van een product, dient hij zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan MOX te melden, bij gebreke waarvan MOX niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten gedurende een periode van twee jaar na aankoop.
 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage of schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

In het geval dat de klant een product ontvangt met tekenen van schade, dan is de garantie alleen van toepassing mits aan de volgende condities wordt voldaan:

 • de klant informeert MOX binnen vijf dagen na ontvangst van het product over de vastgestelde schade, en
 • de klant heeft het product niet gebruikt en retourneert het product in de originele verpakking, en
 • in het geval het product een skibril of lens betreft, mag de beschermfolie aan de binnenkant van de lens niet verwijderd zijn of zijn geweest.

Schadeloosstelling

 1. Opdrachtgever vrijwaart MOX tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MOX geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door MOX geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk op eventuele tekortkomingen te onderzoeken.
 2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de opdrachtgever MOX daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen, in kennis te stellen.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat MOX adequaat kan reageren.
 4. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MOX gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Opzegging

 1. Opdrachtgever dient MOX schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MOX daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid

 1. MOX is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien MOX aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MOX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien MOX aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaldatum

 1. Ieder recht van opdrachtgever op schadevergoeding van MOX vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien MOX toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van geringe betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door MOX niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat MOX in verzuim is.
 3. MOX heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden MOX goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van MOX in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan MOX worden toegerekend in een van de wil van MOX onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MOX kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor MOX één of meer verplichtingen jegens opdrachtgever niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat MOX daaraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. MOX is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. MOX is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Minder belangrijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door MOX zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

privacybeleid

 1. Door gebruik te maken van de diensten van MOX, gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

Overdracht van rechten

 1. Opdrachtgever kan zijn rechten uit een overeenkomst met MOX niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOX.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat MOX in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MOX is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

EU-geschillenbeslechting

 1. Informatie over onlinegeschillenbeslechting: Consumenten kunnen klachten indienen bij het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de EU: https://ec.europa.eu/consumers/odr. U kunt eventuele klachten ook sturen naar het hierboven vermelde e-mailadres.